ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1               Definities
Artikel 2               Identiteit van de ondernemer
Artikel 3               Toepasselijkheid
Artikel 4               Het aanbod
Artikel 5               De overeenkomst
Artikel 6               Herroepingsrecht
Artikel 7               Kosten in geval van herroeping
Artikel 8               De Prijs
Artikel 9               Conformiteit en kwaliteit
Artikel 10             Levering en uitvoering
Artikel 11             Betaling
Artikel 12             Aansprakelijkheid
Artikel 13             Overmacht
Artikel 14             Klachtenregeling
Artikel 15             Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16             Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1               Definities

 1. Wij/Bouwletstore: aanbieder van producten en vervoersdiensten aan klanten.
 2. U/Klant: wij maken onderscheid in de consument en een niet consument en zullen specifiek benoemen in bepaalde artikelen op welk type klant het artikel betrekking heeft.
 3. Overeenkomst: wij maken onderscheid in een overeenkomst op afstand en een overeenkomst in onze verkoopruimte.
 4. Diensten: diensten die wij leveren zijn zogenaamde vervoersdiensten, te weten de bezorging van bestelde producten. Wij maken daarbij onderscheid tussen vervoersdiensten per koerier en vervoersdiensten met een transporteur.

Artikel 2               Identiteit van de ondernemer

 1. Wij zijn een outletstore en handelen o.a. in hout en plaatmateriaal, andersoortige bouwmaterialen en kant-en-klare producten van hout. Wij kopen partijen op uit bijvoorbeeld faillissementen, incourante voorraden en soms ook schadepartijen, die wij vervolgens verkopen.
 2. Bouwletstore staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59477962 te Denekamp. Andere handelsnamen van ons zijn Bouwletbulk, Bouwletbieden en Woodup. Ons BTW nummer luidt: NL001405541B71.
 3. Onze verkoopruimte en ons magazijn zijn gevestigd in Vroomshoop, Havenstraat 9A, 7681 EA.

U kunt ons bereiken via 085-0640144 of via info@bouwletstore.nl. Onze openingstijden vindt u terug bij onze contactgegevens op de website.

Artikel 3               Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Onze algemene voorwaarden staan vermeld op onze website en kunnen op verzoek per e-mail of per post worden verzonden.
 3. Voordat u met ons een overeenkomst sluit worden de algemene voorwaarden aan u ter beschikking gesteld;
 4. Terbeschikkingstelling bij een overeenkomst in de verkoopruimte: u kunt onze algemene voorwaarden inzien in en/of meenemen vanaf onze verkoopruimte, voordat u met ons een overeenkomst sluit;
 5. Terbeschikkingstelling bij een overeenkomst op afstand: de algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan u beschikbaar gesteld (via de webshop tijdens het plaatsen van een bestelling en via de webshop tijdens het aanvragen van een offerte) voordat u met ons een overeenkomst sluit.

Artikel 4               Het aanbod

 1. Al onze aanbiedingen van producten hebben een beperkte geldigheidsduur, omdat het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Dit komt doordat ons assortiment wisselt, aangezien wij partijen opkopen;
 2. Indien een aanbieding onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod van producten bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving. In onze webshop staan afbeeldingen van al onze producten, welke waarheidsgetrouw zijn. De beschrijving en afbeeldingen van onze producten zijn voldoende gedetailleerd, zodat u ook online een goede beoordeling kunt maken van het aanbod. Wij gaan daarin zorgvuldig te werk, echter kunt u hier geen rechten aan ontlenen in geval van kennelijke vergissingen of fouten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen van;
  1. de eventuele kosten van onze vervoersdiensten indien u kiest voor bezorging;
  2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  3. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5               De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod heeft aanvaard en tevens de betaling heeft gedaan.
 2. Ingeval van een overeenkomst op afstand treffen wij uiteraard passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige online omgeving.

Artikel 6               Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien u een consument bent en er een overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 2. Bij het sluiten van een overeenkomst heeft u de mogelijkheid deze zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen bedenktijd. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 3. Tijdens deze termijn heeft u de gelegenheid om het geleverde te inspecteren. Daarbij verwachten wij van u dat u zorgvuldig met het geleverde en de eventuele verpakking ervan omgaat. U bent namelijk aansprakelijk voor waardevermindering van het geleverde als uw behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het geleverde vast te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat u het geleverde op dezelfde manier hanteert en inspecteert, zoals u dat in onze verkoopruimte zou mogen en kunnen doen.
 4. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht behoudt de Bouwletstore zich het recht voor om na ontvangst van het geretourneerde vast te stellen of er sprake is van waardevermindering van het geretourneerde. Wij zullen hiervoor het geretourneerde grondig inspecteren. Indien er sprake is van waardevermindering zal de zullen wij vaststellen wat de waarde hiervan is. Deze waarde wordt z.s.m., doch niet later dan 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, aan u gecommuniceerd.
 5. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan ons moeten Wij zullen u hiervoor redelijke en duidelijke instructies verstrekken.
 6. U mag producten zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient wel de voorkeur, zodat u aan kunt tonen dat u op de juiste wijze en tijdig van uw herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen, via info@bouwletstore.nl.

Artikel 7               Kosten in geval van herroeping

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien u een consument bent en er een overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 2. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Onder deze kosten vallen:
  1. Transportkosten: kosten voor het transport van het door u gekozen bezorgadres terug naar de oorspronkelijke verzendlocatie van de Bouwletstore. Uiteraard kunt u dit transport uit handen geven aan de Bouwletstore. In dat geval zult u voorafgaand aan het transport een offerte ontvangen van de transportkosten van Bouwletstore. Na uw akkoord zullen wij deze kosten vooraf in rekening brengen. De factuur dient via iDeal dan wel via bankoverschrijving te worden voldaan. Na ontvangst van uw betaling, zal Bouwletstore het transport t.b.v. de terugzending uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren. NB: Indien u zelf het transport van terugzending wilt organiseren, is dat uiteraard ook mogelijk.
  2. Magazijnkosten: kosten voor administratie en afhandeling van het geretourneerde.
 3. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht en wij bij de ontvangst van het geretourneerde moeten vaststellen dat u niet zorgvuldig met het geretourneerde en de eventuele verpakking om bent gegaan en het geretourneerde daardoor in waarde is verminderd, zoals beschreven in artikel 6 lid 3, zullen wij u de waardevermindering aan u doorbelasten.
 4. Wij zullen het betaalde bedrag van het geretourneerde (minus kosten voor terugzending en minus door te belasten waardevermindering, voor zover dit van toepassing is, voortvloeiende uit artikel 6 lid 3) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.

Artikel 8               De Prijs

 1. Al onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Aangezien al onze aanbiedingen van producten een beperkte geldigheidsduur hebben, omdat het aanbod geldt zolang de voorraad strekt, geldt hetzelfde voor de prijzen ervan. Dit komt doordat ons assortiment wisselt, aangezien wij partijen opkopen.
 3. De prijs voor onze vervoersdiensten wordt na het plaatsen van een voorlopige bestelling aan u gecommuniceerd. U ontvangt na het plaatsen van een voorlopige bestelling de totaalprijs inclusief de kosten voor bezorging. De prijs voor onze vervoersdiensten geschiedt op basis van:
  1. Het totale volume van de voorlopige bestelling/offerte;
  2. Het aantal laadmeters van de voorlopige bestelling/offerte;
  3. Het aantal kilometers van onze verkoopruimte tot aan het bezorgadres.

Artikel 9               Conformiteit en kwaliteit

 1. Wij staat ervoor in dat onze producten en vervoersdiensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde product specificatie en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Bouwletstore staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de klant deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Bouwletstore kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Bouwletstore koopt partijen op: faillissementspartijen, boventallige en ook incourante partijen en soms schadepartijen. Wij zullen ten alle tijden de kwaliteit van het product in het aanbod duidelijk omschrijven. Wij werken doorgaans met kwaliteitslabels, zoals ‘lichte b keus’, ‘b keus’, ‘B grade’, ‘C grade’. In het aanbod, al dan niet vermeld bij aanvullende productomschrijving in onze webshop, of andersoortige communicatie van onze kant, staat vervolgens duidelijk vermeld wat de reden is van het betreffende kwaliteitslabel.  Indien er sprake is van schadepartijen, vermelden wij het label ‘schade’ afzonderlijk. Indien er andere bijzonderheden zijn, zoals bijvoorbeeld kleurverschillen, maatvoeringen die circa zijn e.d., vermelden wij dit afzonderlijk in het aanbod, d.m.v. een opmerking over de betreffende bijzonderheid.
 4. Houdt u er rekening mee dat de te verwachten kwaliteit van al onze aanbiedingen altijd in verhouding staan met de prijs. Als producten een kwaliteitslabel bevatten, zoals in artikel 9 lid 3 genoemd, of indien het product als schadepartij,  restpartij of met een bijzonderheid wordt aangeboden, is de prijs in verhouding met de kwaliteit. De prijs is in de meeste gevallen vele malen lager dan dezelfde producten van normale kwaliteit, die via de reguliere (hout)handel e.d. worden aangeboden.

Artikel 10            Levering en uitvoering

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien u met ons een overeenkomst op afstand sluit.
 2. In geval van bezorging, als u ervoor kiest gebruik te maken van onze vervoersdiensten:
  1. Met de grootste zorgvuldigheid zullen wij uw bestelling binnen ca. 3-8 werkdagen uitleveren, doch nooit later dan na 20 werkdagen, na het sluiten van de overeenkomst op afstand.
  2. Mocht de bezorging onverhoopt vertraging oplopen, of mocht een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kunnen worden geleverd, dan ontvangt u hiervan binnen uiterlijk 20 werkdagen nadat u de bestelling heeft geplaatst bericht van ons. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
  3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Bouwletstore het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan u terugbetalen.
  4. Indien u ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen, gelden de volgende voorwaarden voor onze vervoersdiensten via koerier dan wel via een transporteur;
   1. U bent verplicht de bestelde materialen binnen een uiterlijke leveringstermijn van 8 werkdagen in ontvangst te nemen, gerekend vanaf het moment dat Bouwletstore de bestelling aan de transporteur heeft overhandigd.  Indien u niet aan deze verplichting kunt voldoen en deze termijn door u niet kan worden gehandhaafd, verwachten wij zo spoedig mogelijk bericht van u. Sowieso geldt dat wanneer u niet aan deze verplichting kunt voldoen, ongeacht of dit vooraf door u aan ons wordt gecommuniceerd of niet, er extra kosten voor opslag in rekening worden gebracht. Deze opslagkosten bedragen € 2,00 per m2 (vierkante meter) aan materiaal, per kalenderdag. De extra kosten voor opslag gaan in op de eerste kalenderdag, na afloop van de genoemde uiterlijke leveringstermijn van 8 werkdagen. Deze extra kosten zullen wij voorafgaand aan de uiteindelijke uitlevering aan u in rekening brengen. Pas na het voldoen van deze extra kosten worden de materialen aan u uitgeleverd. Deze extra kosten worden per kalenderdag berekend tot en met de dag voorafgaand aan uitlevering en zullen uiterlijk op de laatste kalenderdag voorafgaand aan uitlevering door u moeten zijn voldaan. Indien u ervoor kiest deze extra kosten niet te (willen) voldoen, zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail, op de eerste werkdag nadat de betaling van de extra opslag kosten niet door u zijn voldaan. Binnen 2 werkdagen na deze schriftelijke bevestiging zullen wij u het reeds vooruitbetaalde bedrag minus de in rekening gebrachte transportposten en minus de extra kosten voor opslag crediteren en per bankoverschrijving aan u terug betalen. Tevens ontvangt u van ons een creditnota per e-mail.
  5. Indien u ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen, gelden de volgende voorwaarden voor onze vervoersdiensten via koerier;
   *Goederen worden bezorgd met een aanhanger of bus;
   *U dient tijdens bezorging aanwezig te zijn om de koerier te helpen met lossen;
   *Er wordt naast de aanhanger/bus gelost;
   *Daarbij kiest de koerier een geschikte losplaats uit;
   *U dient de goederen vervolgens zelf aan te nemen en te verplaatsen.
  6. Indien u ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen, gelden de volgende voorwaarden voor onze vervoersdiensten via een transporteur;
   *Goederen worden bezorgd met een grote vrachtwagen, met meeneemheftruck. Er wordt naast de vrachtwagen gelost. (Tenzij wordt overeengekomen dat u de vrachtwagen zelf lost, met eigen materieel. NB: indien wordt overeengekomen dat u de vrachtwagen zelf lost met eigen materieel en dit uiteindelijk niet mogelijk is (ongeacht de reden daarvoor), wordt achteraf aan u een opslag in rekening gebracht van 8% van het berekende transporttarief.  Deze factuur dient u vervolgens binnen 8 dagen te voldoen via bankoverschrijving of via iDeal.
   *U wordt geacht tijdens bezorging aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen;
   *U dient de goederen vervolgens zelf aan te nemen en te verplaatsen;
   *Uw afleveradres moet geschikt moet zijn om aan te kunnen rijden met een grote vrachtwagen. Indien dit niet mogelijk is, kan in overleg met de chauffeur op een locatie vlakbij worden gelost. Ook kunt u zelf een voorkeur aangeven voor een specifieke losplaats. In beide gevallen geldt dat u ervoor zorg moet dragen dat deze plek voor de vrachtwagen goed bereikbaar is.
   *De definitieve losplaats is uiteindelijk te allen tijde ter beoordeling van de chauffeur.
   *Indien het vinden van een locatie vlakbij zelfs onmogelijk is, en u dit vooraf had kunnen inschatten, zult u dit aan ons kenbaar moeten maken tijdens het bestelproces.                                                                *Voor het lossen van de vrachtwagen wordt standaard een lostijd van 15 minuten gerekend. Dit is in de prijs van het transport inbegrepen. Indien het lossen van uw bestelling deze inbegrepen lostijd van 15 minuten overschrijdt, wordt achteraf aan u een opslag in rekening gebracht. Deze opslag bedraagt € 18.50 incl. btw per aangevangen 15 minuten extra lostijd. Hiervoor ontvangt u achteraf een factuur. Deze factuur dient u vervolgens binnen 8 dagen te voldoen via bankoverschrijving of via iDeal.
 3. In geval van afhaling, indien u ervoor kiest een bestelling te plaatsen en te betalen via onze webshop en de materialen vervolgens afhaalt:
  1. U dient de gekochte materialen binnen 10 werkdagen af te (laten) halen, nadat u de bestelling heeft geplaatst;
  2. In geval de termijn van afhaling binnen 10 werkdagen door u wordt overschreden, zijn wij gerechtigd de koop te ontbinden. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail op de eerste werkdag na overschrijding van genoemde termijn. Binnen 2 werkdagen na deze schriftelijke bevestiging zullen wij u het reeds vooruitbetaalde bedrag in zijn geheel crediteren en per bankoverschrijving aan u terug betalen. Tevens ontvangt u van ons een creditnota per e-mail.

Artikel 11            Betaling

 1. In geval van een overeenkomst op afstand geldt dat het verschuldigde bedrag tijdens het bestelproces via iDeal dient te worden voldaan, dan wel via bankoverschrijving mits dat laatste expliciet is overeengekomen.
 2. In geval van een overeenkomst in onze verkoopruimte geldt dat het verschuldigde bedrag ter plekke via pin of contant dient te worden voldaan.
 3. In geval u een consument bent en expliciet door Bouwletstore is goedgekeurd dat wordt afgeweken van artikel 11 lid 1 en 2,  hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen. Indien u niet tijdig aan deze betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door Bouwletstore bent gewezen op de te late betaling en Bouwletstore u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Bouwletstore is in dat geval gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.  Dit artikel 11 lid 3 is van toepassing indien de volgende situatie van toepassing is op de gesloten overeenkomst:
  1. In geval van het sluiten van een overeenkomst in onze verkoopruimte waarbij expliciet door Bouwletstore is goedgekeurd dat er ten tijde van het sluiten van een overeenkomst in onze winkelruimte niet per pin of contant betaald hoeft te worden, dan wel dit vanwege een storing o.i.d. niet mogelijk was.
  2. In geval van het sluiten van een overeenkomst op afstand, waarbij sprake is van een opslag achteraf,  zoals vermeld in artikel 10 lid 2 (sub 4 en 6).
 4. In geval u geen consument bent en expliciet door Bouwletstore is goedgekeurd dat wordt afgeweken van artikel 11 lid 1 en 2,  hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen (tenzij expliciet anders overeengekomen). Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Bouwletstore is in dat geval gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

Artikel 12            Aansprakelijkheid

 1. Bouwletstore aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, met in achtneming van de inhoud van lid 2 tot en met 5 van dit artikel.
 2. De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag waarvoor Bouwletstore verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn. Onder directe schade wordt verstaan;
  1. Redelijke kosten, die de klant zou moeten maken om de prestatie van Bouwletstore aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft herroepen of ontbonden;
  2. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van Bouwletstore voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Bouwletstore wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Bouwletstore onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bouwletstore tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bouwletstore in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bouwletstore meldt.

Artikel 13            Overmacht

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Bouwletstore bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of niet behoorde te kennen, als gevolg waarvan Bouwletstore haar verplichtingen jegens de klant niet tijdig kan nakomen, treedt Bouwletstore niet in verzuim en is zij gerechtig haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Bouwletstore blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de klant gevergd kan worden en ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Bouwletstore onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(s-gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen en voorts alle omstandigheden buiten schuld van Bouwletstore die nakoming of tijdige nakoming van enige verplichting van Bouwletstore redelijkerwijs belemmeren.

Artikel 14            Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen, volledig en duidelijk omschreven en indien mogelijk voorzien van duidelijke foto’s, worden ingediend bij de Bouwletstore.
 2. Bij de Bouwletstore ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, binnen een termijn van 5 werkdagen dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Bouwletstore binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15            Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16            Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.